Archive for the ‘Genel’ Category

2020 Takvim Yılına Ait Gelirlerin KGK’ya Bildirilmesine İlişkin Duyuru

2020 Takvim Yılına Ait Gelirlerin KGK’ya Bildirilmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) 34/1-d maddesi uy…  

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri 16 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31513 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumun…  

e-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri İle İhbar ve İhtarların GİB Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru

e-Belge İptal-İhbar-İhtarların GİB Sistemlerine Bildirimi Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (526 Sıra No.lu VUK Tebliği ile eklenen…  

Yeniden Yapılandırma ve Matrah Artırımına İlişkin Özet Bilgi ve Hatırlatmalar

Yeniden Yapılandırma ve Matrah Artırımına İlişkin Özet Bilgi ve Hatırlatmalar Yasa, aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir. Madde 1 Kapsam ve Tanımlar M…  

SGK Yeniden Yapılandırma Rehberi

SGK Yeniden Yapılandırma Rehberi İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve İdari Para Cezaları Borçlarının 7326 Sayılı Kanun’a Göre Yen…  

7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1)

7326 Araç Muayeneleri Tebliği (Seri No:1) 14 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31511 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…  

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 14 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31511 Hazine ve Maliye Bakanlığından: I- AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK…  

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fiili Hizmet Süresi Zammı Değişiklik 11/06/2021 11 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31508 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 2…   

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404) 11 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31508 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – …  

SGK Genelgesi 2021/20 – 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması

SGK Genelgesi 2021/20 – Yapılandırma Genelgesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.06….  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark