BA-BS VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI!!! 60 NOLU VUK SİRKÜSÜ..

.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 60

Konusu : 28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarihi : 27/02/2013

Sayısı : VUK – 60 / 2013- 05 / Form Ba ve Form Bs -16

İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257′nci maddesi.

 

1- Giriş:

 

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2013/Ocak dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkünün konusunu oluşturmaktadır.

 

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

 

Bilindiği üzere, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00′e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştır.

 

Diğer taraftan, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 04 Mart 2013 tarihi saat 24:00′e kadar uzatılmıştır.

 

3- Sonuç:

 

Buna göre, 2013/Ocak dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 04/03/2013 tarihi saat 24:00′e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması !!!!!!

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Tarih 25/02/2013
Sayı GVK-87/2013-2/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/87

Konusu : Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Tarihi : 25/02/2013
Sayısı : GVK-87/2013-2/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

 

1.      Giriş

23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

 

GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİNİN UZATILMASI HK..

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/86

 

Konusu : Ekim – Kasım – Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Tarihi : 13 /02/2013
Sayısı : GVK-86/2013-1/Geçici Vergi Beyannamesi-4
İlgili Olduğu Maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32
İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı

1. Giriş

Ekim-Aralık/2012 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Ekim-Aralık/2012 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Şubat 2013 tarihi sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Şubat ayının onyedinci günü sonuna, ödeme süresinin son günü tatil gününe rastlaması nedeniyle Şubat ayının onsekizinci günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2012 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna kadar ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ

İster 1 kişi çalıştıran Berber, ister 1000 kişi çalıştıran fabrika olsun, 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU gereği, 31 OCAK 2013 tarihine kadar ” RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ yaptırmak zorundadır.

Haberin devamı için lütfen linki tıklayınız..

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark