İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN SGK YA BİLİDİRİMİ!!

 

2 Mart 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28575

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İSTİRAHATLİ   OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA

DAİR   BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

GÖNDERİLMESİNE   İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE   DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de   yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair   Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul   ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“MADDE 5 –   (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü,   “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”,   “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan   bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak   ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık   prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik   ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(2) Aylık prim hizmet belgesinde   eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar   için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.”

MADDE 2 – Bu   Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı   yürütür.

117 NOLU TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ- “bakır, çinko ve alüminyum” ibareleri “bakır, çinko, alüminyum ve kurşun”…

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122)

Yazan: Aldagül YMM 26 Şubat 2013

                        1/3/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

26 Şubat 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28571

Maliye Bakanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 122)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetki çerçevesinde 1/3/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

1. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

– (3.3.1.) bölümünde yer alan “bakır, çinko ve alüminyum” ibareleri “bakır, çinko, alüminyum ve kurşun”,

– (3.3.2.) bölümünün başlığı “3.3.2. BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ”,

– (3.3.2.1.) bölümünün birinci paragrafı, “Bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (3.3.2.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.”,

– (3.3.2.2.2.) bölümünde yer alan “Bakır, çinko ve alüminyum” ibareleri “Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun”

şeklinde, (3.3.2.2.1.) bölümünün birinci paragrafı ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerleri girmektedir.”

2. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

– (3.3.3.1.) ve (3.3.6.1.) bölümleri ile (3.3.3.2.2.) bölümünde yer alan Örnek 2’deki (9/10) oranları (5/10),

– 1/3/2013 tarihinden itibaren yapılacak iade taleplerine uygulanmak üzere (5.2.1.) ve (5.2.2.) bölümlerindeki (2.000 TL) tutarları (4.000 TL),

– (5.2.1.4.) ve (5.2.2.2.) bölümlerindeki “Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi,” ibareleri “Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi”,

– (5.2.1.4.) bölümündeki “Metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi” ibaresi “Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi”,

şeklinde değiştirilmiştir.

3. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.2.1.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:

“1 No.lu KDV Beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan KDV iade alacağı, aynı döneme ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup edilebilecektir.

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben iade taleplerinde, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanmış olması ve vergi inceleme raporunun olumlu gelmesi (rapor kısmen olumlu gelmişse olumlu gelen kısım itibariyle) kaydıyla iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılacaktır. Bu durumda, mahsuben iade talep edilen vergi borcunun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmayacaktır.”

Tebliğ olunur.

BA-BS VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI!!! 60 NOLU VUK SİRKÜSÜ..

.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 60

Konusu : 28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarihi : 27/02/2013

Sayısı : VUK – 60 / 2013- 05 / Form Ba ve Form Bs -16

İlgili olduğu maddeler: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257′nci maddesi.

 

1- Giriş:

 

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2013/Ocak dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkünün konusunu oluşturmaktadır.

 

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

 

Bilindiği üzere, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00′e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştır.

 

Diğer taraftan, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 04 Mart 2013 tarihi saat 24:00′e kadar uzatılmıştır.

 

3- Sonuç:

 

Buna göre, 2013/Ocak dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 04/03/2013 tarihi saat 24:00′e kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması !!!!!!

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Tarih 25/02/2013
Sayı GVK-87/2013-2/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/87

Konusu : Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Tarihi : 25/02/2013
Sayısı : GVK-87/2013-2/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması

 

1.      Giriş

23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

 

GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİNİN UZATILMASI HK..

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/86

 

Konusu : Ekim – Kasım – Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Tarihi : 13 /02/2013
Sayısı : GVK-86/2013-1/Geçici Vergi Beyannamesi-4
İlgili Olduğu Maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32
İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı

1. Giriş

Ekim-Aralık/2012 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Ekim-Aralık/2012 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Şubat 2013 tarihi sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Şubat ayının onyedinci günü sonuna, ödeme süresinin son günü tatil gününe rastlaması nedeniyle Şubat ayının onsekizinci günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2012 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 18 Şubat 2013 Pazartesi günü sonuna kadar ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ

İster 1 kişi çalıştıran Berber, ister 1000 kişi çalıştıran fabrika olsun, 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU gereği, 31 OCAK 2013 tarihine kadar ” RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ yaptırmak zorundadır.

Haberin devamı için lütfen linki tıklayınız..

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark